[RAR] Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT

Taluma Upload ngày 16/12/2011 14:25

File Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT RAR thuộc chuyên mục Tài liệu khác của Taluma liên quan đến thong tu 58, quy che danh gia xep loai hoc sinh thpt, Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/12/2011 và cho đến giờ nó được tải về 4,628 lượt.


Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT
Thong-tu-58-2011.rar

Ngày 12/12/2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chính thức Thông tư 58: Quy chế, đánh giá xếp loại học sinh trung hoc cơ sở và trung học phổ thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2012. Thông tư này thay thế Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông và Thông tư số 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.