[PDF] Bài tập con lắc đơn

phan t Upload ngày 11/10/2012 10:20

File Bài tập con lắc đơn PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của phan t liên quan đến Bài tập, con lắc đơn, Bài tập con lắc đơn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/10/2012 và cho đến giờ nó được tải về 1,172 lượt.


Bài tập con lắc đơn
bttlbai5btdonghonhanhcham.thuvienvatly.com.4d4e3.pdf


Xem trước tài liệu Bài tập con lắc đơn