[PDF] Quantum Gravity, Generalized Theory of Gravitation, and SuperstringTheory-Based Unification

hiepkhachquay Upload ngày 14/03/2009 22:32

File Quantum Gravity, Generalized Theory of Gravitation, and SuperstringTheory-Based Unification PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý lượng tử của hiepkhachquay liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 748 lượt.


Quantum Gravity, Generalized Theory of Gravitation, and SuperstringTheory-Based Unification


Xem trước tài liệu