[PDF] Đề kiểm tra của một trường Trung học ở Mỹ 1

tranhuydung Upload ngày 08/03/2009 07:59

File Đề kiểm tra của một trường Trung học ở Mỹ 1 PDF thuộc chuyên mục Tài liệu khác của tranhuydung liên quan đến de-kiem-tra, Đề kiểm tra của một trường Trung học ở Mỹ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 826 lượt.


Đề kiểm tra của một trường Trung học ở Mỹ 1

gửi các bạn tham khảo cho vui! Mọi chi tiết xin liên hệ: tranhuydung.phy@gmail.com

The University of the State of New York 

REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION
PHYSICAL SETTING
PHYSICS
Thursday, January 25, 2007 — 1:15 to 4:15 p.m., only


Xem trước tài liệu Đề kiểm tra của một trường Trung học ở Mỹ