[PDF] The Singularities of Gravitational Collapse and Cosmology - 1970 - Hawking and R. Penrose

S. Hawking and R. Penrose Upload ngày 03/08/2009 11:30

File The Singularities of Gravitational Collapse and Cosmology - 1970 - Hawking and R. Penrose PDF thuộc chuyên mục Các bài báo tiếng nước ngoài của S. Hawking and R. Penrose liên quan đến cosmology, stephen hawking, penrose, Gravitational Collapse, The Singularities of Gravitational Collapse and Cosmology - 1970 - Hawking and R. Penrose.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/08/2009 và cho đến giờ nó được tải về 698 lượt.


The Singularities of Gravitational Collapse and Cosmology - 1970 - Hawking and R. Penrose

 


Xem trước tài liệu The Singularities of Gravitational Collapse and Cosmology - 1970 - Hawking and R. Penrose