[PDF] Mathematical methods for the Magnetohydrodynamics of Liquid Metals

Jean-Frederic Gerbeau, Claude Le Bris & Tony Lelievre Upload ngày 01/04/2009 17:32

File Mathematical methods for the Magnetohydrodynamics of Liquid Metals PDF thuộc chuyên mục Toán cho Vật lí của Jean-Frederic Gerbeau, Claude Le Bris & Tony Lelievre liên quan đến Mathematical method, Magnetohydrodynamics, Liquid Metal, ebook, Mathematical methods for the Magnetohydrodynamics of Liquid Metals.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 01/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 719 lượt.


Mathematical methods for the Magnetohydrodynamics of Liquid Metals


Xem trước tài liệu Mathematical methods for the Magnetohydrodynamics of Liquid Metals