[PDF] The Properties of Gases and Liquids

Bruce E. Poling, John M. Prausnitz, John P. O’Connell Upload ngày 01/04/2009 17:37

File The Properties of Gases and Liquids PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của Bruce E. Poling, John M. Prausnitz, John P. O’Connell liên quan đến property, liquid, gas, ebook, The Properties of Gases and Liquids.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 01/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 693 lượt.


The Properties of Gases and Liquids


Xem trước tài liệu The Properties of Gases and Liquids