[PDF] Vibrations and Waves (Benjamin Crowell)

Benjamin Crowell Upload ngày 05/04/2009 17:09

File Vibrations and Waves (Benjamin Crowell) PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của Benjamin Crowell liên quan đến vibration, wave, physics, ebook, benjamin crowell, hiepkhachquay, Vibrations and Waves.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 05/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 697 lượt.


Vibrations and Waves (Benjamin Crowell)

Cuốn này đã có bản dịch của HiepKhachQuay. Bạn có thể download bản dịch tại đây.


Xem trước tài liệu Vibrations and Waves