[PDF] Introduction to Quantum Mechanics - David J. Griffiths

David J Griffiths Upload ngày 10/04/2009 14:47

File Introduction to Quantum Mechanics - David J. Griffiths PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý lượng tử của David J Griffiths liên quan đến introduction, quantum mechanics, david griffiths, Introduction to Quantum Mechanics - David J. Griffiths.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,280 lượt.


Introduction to Quantum Mechanics - David J. Griffiths

Post tặng thầy Trần Huy Dũng, THPT Thống Nhất B, Đồng Nai. Bản Second Edition trình bày đẹp hơn, nhưng bản quyền nghiêm ngặt quá. Bản này cũ hơn, vẫn nội dung như thế.

 


Xem trước tài liệu Introduction to Quantum Mechanics - David J. Griffiths