[PDF] Introduction to Quantum Mechanics - A.C. Phillips

A.C. Phillips Upload ngày 10/04/2009 14:52

File Introduction to Quantum Mechanics - A.C. Phillips PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý lượng tử của A.C. Phillips liên quan đến introduction, quantum mechanics, phillips, Introduction to Quantum Mechanics - A.C. Phillips.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 719 lượt.


Introduction to Quantum Mechanics - A.C. Phillips

Post tặng thầy Trần Huy Dũng (Đồng Nai). Cuốn này cũng đáng để tham khảo nè. Xem trước tài liệu Introduction to Quantum Mechanics - A.C. Phillips