[PDF] Advanced Quantum Mechanics

Franz Schwabl Upload ngày 17/04/2009 12:17

File Advanced Quantum Mechanics PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý lượng tử của Franz Schwabl liên quan đến quantum mechanics, quantum physics, Advanced Quantum Mechanics.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 852 lượt.


Advanced Quantum Mechanics

Translated by Roginald Hilton and Angela Lahee. Third Edition. With 79 Figures, 4 Tables, and 103 Problems.


Xem trước tài liệu Advanced Quantum Mechanics