[PDF] Ferroelectric Crystals for Photonic Applications

Pietro Ferraro, Simonetta Grilli, Paolo De Natale Upload ngày 13/04/2009 18:57

File Ferroelectric Crystals for Photonic Applications PDF thuộc chuyên mục Kho ebook Vật lý tinh thể của Pietro Ferraro, Simonetta Grilli, Paolo De Natale liên quan đến Ferroelectric Crystal, Photonic Application, crystal physics, Ferroelectric Crystals for Photonic Applications.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 725 lượt.


Ferroelectric Crystals for Photonic Applications

Including Nanoscale Fabrication and Characterization Techniques (With 262 Figures)


Xem trước tài liệu Ferroelectric Crystals for Photonic Applications