[PDF] M Theory - Uncertainty and Unification

Joseph Polchinski Upload ngày 08/05/2009 16:59

File M Theory - Uncertainty and Unification PDF thuộc chuyên mục Thiên văn học, Vũ trụ học của Joseph Polchinski liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/05/2009 và cho đến giờ nó được tải về 726 lượt.


M Theory - Uncertainty and Unification


Xem trước tài liệu