[PDF] Introduction to Statics and Dynamics - Problem Book

Rudra Pratap and Andy Ruina Upload ngày 15/05/2009 16:44

File Introduction to Statics and Dynamics - Problem Book PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của Rudra Pratap and Andy Ruina liên quan đến Introduction, Statics, Dynamics, Problem Book , nguyen tien, Introduction to Statics and Dynamics - Problem Book.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/05/2009 và cho đến giờ nó được tải về 780 lượt.


Introduction to Statics and Dynamics - Problem Book

 


Xem trước tài liệu Introduction to Statics and Dynamics - Problem Book