[PPT] QUANG LƯỢNG TỬ

phamtunglamlam Upload ngày 25/09/2013 07:11

File QUANG LƯỢNG TỬ PPT thuộc chuyên mục Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar của phamtunglamlam liên quan đến QUANG LƯỢNG TỬ, QUANG LƯỢNG TỬ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 25/09/2013 và cho đến giờ nó được tải về 511 lượt.


QUANG LƯỢNG TỬ
pham-tung-lamseminar-phan-16-qlt.thuvienvatly.com.0e46b.ppt

Đây là bài seminar phần 1.6. Sự tương đương giữa một khí Bose nhiều hạt và một tập những dao động tử điều hòa lượng tử (trong chương 1. Lý thuyết lượng tử về trường bức xạ)


Xem trước tài liệu QUANG LƯỢNG TỬ