[PDF] Giáo trình Nhiệt Động Học - ĐH Đà Lạt

LƯƠNG DUYÊN PHU Upload ngày 23/05/2014 13:49

File Giáo trình Nhiệt Động Học - ĐH Đà Lạt PDF thuộc chuyên mục Ebook Vật lý căn bản của LƯƠNG DUYÊN PHU liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 23/05/2014 và cho đến giờ nó được tải về 1,007 lượt.


Giáo trình Nhiệt Động Học - ĐH Đà Lạt
bai-giang-nhiet-hoc.thuvienvatly.com.2a743.pdf

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA VẬT LÝ
Biên soạn: LƯƠNG DUYÊN PHU
Bài giảng tóm tắt
NHIỆT ĐỘNG HỌC
Dùng cho sinh viên ngành vật lý
(Lưu hành nội bộ)
ĐÀ LẠT - 2008
2
MỤC LỤC
Chương I. CÁC KHÁI NIỆM CƠBẢN CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC 5
§1.1. Đối tượng và phương pháp của nhiệt động học 5
1. Đối tượng của nhiệt động học 5
2. Phương pháp nghiên cứu nhiệt động học 5
§1.2. Chuyển động nhiệt 6
1. Chuyển động nhiệt 6
2. Trạng thái nhiệt 6
§1.3. Nhiệt độ6
§1.4. Các tham sốtrạng thái 7
1. Thểtích và áp suất 7
2. Các tham sốtrạng thái 8
3. Phương trình trạng thái 8
§1.5. Công và nhiệt 8
1. Công 8
2. Nhiệt 9
3. Nhận xét chung vềcông và nhiệt 10
§1.6. Kilomol 10
§1.7. Nguyên lý thứnhất của nhiệt động học 11
1. Nội năng 11
2. Nguyên lý thứnhất nhiệt động học 11
Chương II. KHÍ LÝ TƯỞNG 12
§2.1. Khí lý tưởng 12
§2.2. Áp suất của khí lý tưởng 12
§2.3. Phương trình trạng thái của khí lý tưởng 14
§2.4. Phân bốphân tửtheo vận tốc 15
§2.5. Phân bốphân tửtheo độcao trong trường trọng lực 17
§2.6. Nội năng của khí lý tưởng 17
§2.7. Công và nhiệt trong các quá trình của khí lý tưởng 19
1. Quá trình đẳng tích 19
2. Quá trình đẳng áp 19
3. Quá trình đẳng nhiệt 20
4. Quá trình đoạn nhiệt 20
§2.8. Quãng đường tựdo trung bình 21
Chương III. KHÍ THỰC 22
§3.1. Khí thực 22
§3.2. Phương trình trạng thái của khí thực 22
§3.3. Kiểm tra thực nghiệm 25
§3.4. Nội năng của khí thực 26
Chương IV. CHẤT LỎNG 28
§4.1. Chất lỏng 28
§4.2. Các hiện tượng bềmặt của chất lỏng 28
1. Nội áp suất 28
2. Sức căng mặt ngoài 29
3
3. Năng lượng mặt ngoài 30
4. Giải thích một vài hiện tượng mặt ngoài 30
§4.3. Hiện tượng dính ướt 31
§4.4. Hiện tượng mao dẫn 32
1. Áp suất phụdưới mặt khum 32
2. Hiện tượng mao dẫn 33
Chương V. CHIỀU HƯỚNG CỦA QUÁ TRÌNH NHIỆT 34
§5.1. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch 34
§5.2. Nguyên lý thứhai của nhiệt động học 35
§5.3. Entropy 36
§5.4. Máy nhiệt 38
1. Máy nhiệt 38
2. Chu trình Carnot 39
§5.5. Các hàm thếnhiệt động lực 41
Chương VI. CÂN BẰNG PHA VÀ CHUYỂN PHA 43
§6.1. Các pha của hệvĩmô 43
§6.2. Cân bằng pha 43
1. Cân bằng hai pha 43
2. Cân bằng ba pha 44
3. Cân bằng nhiều pha 44
§6.3. Chuyển pha 45
1. Chuyển pha loại một 45
2. Chuyển pha loại hai 46
Chương VII. CÁC QUÁ TRÌNH KHÔNG CÂN BẰNG 47
§7.1. Quá trình không cân bằng 47
§7.2. Khuếch tán 48
§5.3. Nội ma sát 49
§7.4. Truyền nhiệt 49
§7.5. Nhiệt động học xa cân bằng 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO 53


Xem trước tài liệu