[PDF] Vật Lý 12- Sóng cơ học - Sóng Dừng, Sóng âm - Trắc nghiệm

Dang Minh Upload ngày 24/07/2014 20:47

File Vật Lý 12- Sóng cơ học - Sóng Dừng, Sóng âm - Trắc nghiệm PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Dang Minh liên quan đến Sóng cơ học, Sóng Dừng, Sóng âm, Sóng cơ học - Sóng Dừng, Sóng âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/07/2014 và cho đến giờ nó được tải về 419 lượt.


Vật Lý 12- Sóng cơ học - Sóng Dừng, Sóng âm - Trắc nghiệm
vat-ly-12song-cosong-dung-song-ambai-tap-trac-nghiem.thuvienvatly.com.aa0fd.pdf


Xem trước tài liệu Sóng cơ học - Sóng Dừng, Sóng âm