[PDF] Bài tập trắc nghiệm theo dạng đại cương sóng cơ học

Gia sư vật lý_Hải Phòng Upload ngày 28/08/2014 21:02

File Bài tập trắc nghiệm theo dạng đại cương sóng cơ học PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Gia sư vật lý_Hải Phòng liên quan đến Bài tập, trắc nghiệm, theo dạng, chương sóng cơ học, Bài tập trắc nghiệm theo dạng chương sóng cơ học.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 28/08/2014 và cho đến giờ nó được tải về 8,172 lượt.


Bài tập trắc nghiệm theo dạng đại cương sóng cơ học
bAi-tAp-trAc-nghiEm-theo-dAng-DAi-cUOng-sOng-cO-hOc.thuvienvatly.com.bcc03.pdf


Xem trước tài liệu Bài tập trắc nghiệm theo dạng chương sóng cơ học