[PDF] Tài liệu ôn tập vật lý lớp 10 - tóm tắt Lý thuyết & Trắc Nghiệm

Nguyễn Chí Hiến Upload ngày 04/08/2015 08:39

File Tài liệu ôn tập vật lý lớp 10 - tóm tắt Lý thuyết & Trắc Nghiệm PDF thuộc chuyên mục Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10 của Nguyễn Chí Hiến liên quan đến Giáo án, ôn tập, lớp 11, Tài liệu ôn tập vật lý lớp 10 - tóm tắt lý thuyết & Trắc Nghiệm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 04/08/2015 và cho đến giờ nó được tải về 1,196 lượt.


Tài liệu ôn tập vật lý lớp 10 - tóm tắt Lý thuyết & Trắc Nghiệm
giao-an-day-h-k11.thuvienvatly.com.dc221.pdf

CHUYÊN ĐỀ 1: CÁC CHUYỂN ĐỘNG CƠ 1
CHỦ ĐỀ 1. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU 1
I. Lý thuyết 1
II. Các dạng bài tập 1
III. Bài tập tự luận chuyển động thẳng đều 3
IV. Bài tập trắc nghiệm chuyển động thẳng đều 4
CHỦ ĐỀ 2. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 5
I. Lý thuyết 5
II. Các dạng bài tập 6
III. Bài tập tự luận chuyển động thẳng biến đổi đều 9
IV. Bài tập trắc nghiệm chuyển động thẳng biến đổi đều 10
CHỦ ĐỀ 3. SỰ RƠI TỰ DO 17
I. Lý thuyết 17
II. Các dạng bài tập. 17
III. Bài tập tự luận 19
IV. Bài tập trắc nghiệm 19
CHỦ ĐỀ 4. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU 23
I. Lý thuyết 23
II. Các dạng bài tập 24
III. Bài tập tự luận 25
IV. Bài tập tắc nghiệm 25

CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC LỰC CƠ HỌC VÀ CÁC ĐỊNH LUẬT ĐỘNG LỰC HỌC 29
CHỦ ĐỀ 1: LỰC. TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC 29
I. Lý thuyết 29
II. Các dạng bài tập 29
III. Bài tập tự luận về lực, tổng hợp và phân tích lực 31
IV. Bài tập trắc nghiệm về lực, tổng hợp và phân tích lực 31
CHỦ ĐỀ 2: CÁC ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN 33
I. Lý thuyết 33
II. Các ví dụ 34
III. Bài tập tự luận các định luật Niu-tơn 35
IV. Bài tập trắc nghiệm các định luật Niu-tơn 35
CHỦ ĐỀ 3: CÁC LỰC CƠ HỌC 43
I. Lý thuyết 43
II. Các dạng bài tập 44
III. Bài tập tự luận các lực cơ học 49
IV. Bài tập trắc nghiệm các lực cơ học 50

CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 59
CHỦ ĐỀ 1: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG 59
I. Lý thuyết 59
II. Các dạng bài tập 60
III. Bài tập tự luận động lượng, định luật bảo toàn động lượng 63
IV. Bài tập trắc nghiệm động lượng, định luật bảo toàn động lượng 63

CHỦ ĐỀ 2: CÔNG – CÔNG SUẤT 67
I. Lý thuyết 67
II. Các dạng bài tập 67
III. Bài tập tự luận công – công suất 69
IV. Bài tập trắc nghiệm công – coogn suất 69
CHỦ ĐỀ 3: ĐỘNG NĂNG – ĐỊNH LÝ ĐỘNG NĂNG 73
I. Lý thuyết 73
II. Các dạng bài tập 73
III. Bài tập tự luận động năng 75
IV. Bài tập trắc nghiệm động năng 75
CHỦ ĐỀ 4: THẾ NĂNG – ĐỘ GIẢM THẾ NĂNG 77
I. Lý thuyết 77
II. Các dạng bài tập 77
III. Bài tập tự luận thế năng 79
IV. Bài tập trắc nghiệm thế năng 79
CHỦ ĐỀ 5: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG 81
I. Lý thuyết 81
II. Các dạng bài tập 81
III. Bài tập tự luận định luật bảo toàn cơ năng 83
IV. Bài tập trắc nghiệm định luật bảo toàn cơ năng 83


Xem trước tài liệu Tài liệu ôn tập vật lý lớp 10 - tóm tắt lý thuyết & Trắc Nghiệm