[DJVU] Introduction to Modern Solid State Physics

Galperin Y.M. Upload ngày 24/06/2009 17:15

File Introduction to Modern Solid State Physics DJVU thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của Galperin Y.M. liên quan đến Introduction, Modern Solid State Physics, Introduction to Modern Solid State Physics.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/06/2009 và cho đến giờ nó được tải về 623 lượt.


Introduction to Modern Solid State Physics

Ebook định dạng .jivu