[PDF] Introduction to Continuum Mechanics

Sudhakar Nair Upload ngày 03/07/2009 15:55

File Introduction to Continuum Mechanics PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của Sudhakar Nair liên quan đến Introduction, Continuum Mechanics, Introduction Continuum Mechanics.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/07/2009 và cho đến giờ nó được tải về 703 lượt.


Introduction to Continuum Mechanics

 


Xem trước tài liệu Introduction Continuum Mechanics