[PDF] Đề IPhO 09 bài 3

nguyen chi trung Upload ngày 27/07/2009 15:06

File Đề IPhO 09 bài 3 PDF thuộc chuyên mục Olympic Vật lý Quốc tế của nguyen chi trung liên quan đến de ipho 2009, nguyen chi trung, Đề IPhO 09 bài 3.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/07/2009 và cho đến giờ nó được tải về 917 lượt.


Đề IPhO 09 bài 3

 


Xem trước tài liệu Đề IPhO 09 bài 3