[ZIP] Sổ báo giảng kiêm sổ kế hoạch giảng dạy phiên bản V1.5

nguyen Hong Quang Upload ngày 07/09/2009 18:51

File Sổ báo giảng kiêm sổ kế hoạch giảng dạy phiên bản V1.5 ZIP thuộc chuyên mục Tài liệu khác của nguyen Hong Quang liên quan đến so bao giang, Sổ báo giảng kiêm sổ kế hoạch giảng dạy phiên bản V1.2.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/09/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,920 lượt.


Sổ báo giảng kiêm sổ kế hoạch giảng dạy phiên bản V1.5

Sổ báo giảng kiêm sổ kế hoạch giảng dạy phiên bản V1.2 thay thế cho sổ báo giảng mới. đã được khắc phục lỗi và nâng cấp nhiều tính năng cần thiết.

Nếu các bạn đã dùng sổ V1.0, V1.1 thì có thể copy toàn bộ dữ liệu đã nhập sang sổ mới.