[PPT] Tia Rơnghen

Hungba Upload ngày 11/04/2009 21:35

File Tia Rơnghen PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng của Hungba liên quan đến tia ronghen, bai giang, hung ba, Tia Rơnghen.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,090 lượt.


Tia Rơnghen


Xem trước tài liệu Tia Rơnghen