[PDF] Giải một số bài tập và chứng minh lý thuyết của Lý thuyết trường lượng tử (QFT) sách Peskin

Jacob Lewis Bourjaily Upload ngày 20/11/2009 16:07

File Giải một số bài tập và chứng minh lý thuyết của Lý thuyết trường lượng tử (QFT) sách Peskin PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý lượng tử của Jacob Lewis Bourjaily liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/11/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,617 lượt.


Giải một số bài tập và chứng minh lý thuyết của Lý thuyết trường lượng tử (QFT) sách Peskin

 

Giải một số bài tập và chứng minh một vài công thức trong sách Quantum Theory Field Peskin

QFT

Tác giả Jacob Lewis Bourjaily


Xem trước tài liệu