[PDF] Semi-Riemannian Geometry and General Relativity

S. Sternberg Upload ngày 25/12/2009 20:33

File Semi-Riemannian Geometry and General Relativity PDF thuộc chuyên mục Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại của S. Sternberg liên quan đến Semi-Riemannian-Geometry, General-Relativity, Semi-Riemannian Geometry and General Relativity.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 25/12/2009 và cho đến giờ nó được tải về 717 lượt.


Semi-Riemannian Geometry and General Relativity


Xem trước tài liệu Semi-Riemannian Geometry and General Relativity