[PDF] Introduction to Classcical Mechanics - Chapter 1

west Upload ngày 12/05/2010 16:19

File Introduction to Classcical Mechanics - Chapter 1 PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của west liên quan đến Introduction to Classcical Mechanics - Chapter 1, Introduction to Classcical Mechanics - Chapter 1.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/05/2010 và cho đến giờ nó được tải về 361 lượt.


Introduction to Classcical Mechanics - Chapter 1
ch1.pdf

David Morin

introduction to classical mechanics, with proplems and solutions

chapter one


Xem trước tài liệu Introduction to Classcical Mechanics - Chapter 1