[PDF] Introduction to Classcical Mechanics - Chapter 9

west Upload ngày 12/05/2010 16:48

File Introduction to Classcical Mechanics - Chapter 9 PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của west liên quan đến Introduction to Classcical Mechanics - Chapter 9, Introduction to Classcical Mechanics - Chapter 9.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/05/2010 và cho đến giờ nó được tải về 237 lượt.


Introduction to Classcical Mechanics - Chapter 9
ch9.pdf

introduction to classical mechanics, with problems and solutions
David Morin


Xem trước tài liệu Introduction to Classcical Mechanics - Chapter 9