[PDF] Introduction to Classcical Mechanics - Chapter 11

west Upload ngày 12/05/2010 16:49

File Introduction to Classcical Mechanics - Chapter 11 PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của west liên quan đến Introduction to Classcical Mechanics - Chapter 11, Introduction to Classcical Mechanics - Chapter 11.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/05/2010 và cho đến giờ nó được tải về 240 lượt.


Introduction to Classcical Mechanics - Chapter 11
ch11.pdf

introduction to classical mechanics, with problems and solutions
David Morin


Xem trước tài liệu Introduction to Classcical Mechanics - Chapter 11