[PDF] Hướng dẫn lập trình tính số và khảo sát đồ thị bằng ngôn ngữ Mathematica

Nguyễn Đình Hiên Upload ngày 29/06/2010 19:00

File Hướng dẫn lập trình tính số và khảo sát đồ thị bằng ngôn ngữ Mathematica PDF thuộc chuyên mục Toán học của Nguyễn Đình Hiên liên quan đến khao-sat-do-thi, mathematica, Hướng dẫn lập trình tính số và khảo sát đồ thị bằng ngôn ngữ Mathematica.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 29/06/2010 và cho đến giờ nó được tải về 391 lượt.


Hướng dẫn lập trình tính số và khảo sát đồ thị bằng ngôn ngữ Mathematica
mathematica.D.Hien.PDF

Hiện nay muốn gửi bài nghiên cứu khoa học để đăng trên tạp chí thế giới 

hoặc các tạp chí có uy tín ở Việt Nam thì phải (bắt buộc) soan thảo bằng

Latex và lập trình bằng mathematica.

Vì vậy những ai muốn nghiên cứu khoa học thì phải thành thao hai viêc trên.


Xem trước tài liệu Hướng dẫn lập trình tính số và khảo sát đồ thị bằng ngôn ngữ Mathematica