[PDF] Problems on Statistical Mechanics

Dalvit-Frastai-Lawrie Upload ngày 16/07/2010 07:01

File Problems on Statistical Mechanics PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của Dalvit-Frastai-Lawrie liên quan đến Problems-on-Statistical-Mechanics, Problems on Statistical Mechanics.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/07/2010 và cho đến giờ nó được tải về 239 lượt.


Problems on Statistical Mechanics
Problems-on-Statistical-Mechanics-Dalvit-Frastai-Lawrie-IoP-1999.pdf


Xem trước tài liệu Problems on Statistical Mechanics