[Word] Ôn tập Lý 12 - Sóng cơ & Sóng âm

Bach van quoc trung Upload ngày 26/08/2010 06:28

File Ôn tập Lý 12 - Sóng cơ & Sóng âm Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Bach van quoc trung liên quan đến de-on-tap, song-co, song-am, Ôn tập Lý 12 - Sóng cơ & Sóng âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/08/2010 và cho đến giờ nó được tải về 1,167 lượt.


Ôn tập Lý 12 - Sóng cơ & Sóng âm
ON LY_12_Song co va song am.doc


Xem trước tài liệu Ôn tập Lý 12 - Sóng cơ & Sóng âm