[PDF] Solid State physics

Charles Kittel Upload ngày 07/09/2010 06:52

File Solid State physics PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của Charles Kittel liên quan đến Solid State physics, Solid State physics.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/09/2010 và cho đến giờ nó được tải về 260 lượt.


Solid State physics
Kittel_Charles-Introduction_To_Solid_State_Physics_8Th_Edition-Solution_Manual.pdf

tài liệu vật lý chất rắn của tác giả Kittel


Xem trước tài liệu Solid State physics