[PDF] An Intro. to Distance Measurement in Astronomy - R. de Grijs (Wiley, 2011)

Kẻ Chiến Bại Upload ngày 08/01/2012 16:42

File An Intro. to Distance Measurement in Astronomy - R. de Grijs (Wiley, 2011) PDF thuộc chuyên mục Thiên văn học, Vũ trụ học của Kẻ Chiến Bại liên quan đến An Intro. to Distance Measurement in Astronomy - R. de Grijs (Wiley, 2011), An Intro. to Distance Measurement in Astronomy - R. de Grijs (Wiley, 2011).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/01/2012 và cho đến giờ nó được tải về 213 lượt.


An Intro. to Distance Measurement in Astronomy - R. de Grijs (Wiley, 2011)
An Intro. to Distance Measurement in Astronomy - R. de Grijs (Wiley, 2011) BBS.pdf


Xem trước tài liệu An Intro. to Distance Measurement in Astronomy - R. de Grijs (Wiley, 2011)