[PDF] Many-body quantum theory in condensed matter physics (Henrik Bruus and Karsten Flensberg)

nguyễn văn trung Upload ngày 11/02/2012 16:56

File Many-body quantum theory in condensed matter physics (Henrik Bruus and Karsten Flensberg) PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý lượng tử của nguyễn văn trung liên quan đến Many-body quantum theory in condensed matter physics, Henrik Bruus,Karsten Flensberg, Many-body quantum theory in condensed matter physics (Henrik Bruus and Karsten Flensberg).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/02/2012 và cho đến giờ nó được tải về 253 lượt.


Many-body quantum theory in condensed matter physics (Henrik Bruus and Karsten Flensberg)
Lý thuyết lượng tử Trong Vật lý Vật chất đặc.pdf


Xem trước tài liệu Many-body quantum theory in condensed matter physics (Henrik Bruus and Karsten Flensberg)