[PDF] The holographic universe (Leonard Susskind, James Lindesay)

hiepkhachquay Upload ngày 10/03/2009 23:04

File The holographic universe (Leonard Susskind, James Lindesay) PDF thuộc chuyên mục Thiên văn học, Vũ trụ học của hiepkhachquay liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/03/2009 và cho đến giờ nó được tải về 699 lượt.


The holographic universe (Leonard Susskind, James Lindesay)

AN INTRODUCTION TO BLACK HOLES, INFORMATION, AND THE STRING THEORY REVOLUTION... Xem trước tài liệu