[PDF] Quantum Dynamics with Trajectories

Robert E. Wyatt Upload ngày 01/04/2009 17:34

File Quantum Dynamics with Trajectories PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý lượng tử của Robert E. Wyatt liên quan đến Quantum Dynamics, Trajectories, Quantum Hydrodynamics, Quantum Dynamics with Trajectories.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 01/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 699 lượt.


Quantum Dynamics with Trajectories

Introduction to Quantum Hydrodynamics


Xem trước tài liệu Quantum Dynamics with Trajectories