[PDF] The Physics of Golf

Theodore P. Jorgensen Upload ngày 02/07/2009 18:32

File The Physics of Golf PDF thuộc chuyên mục Các khoa học khác của Theodore P. Jorgensen liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/07/2009 và cho đến giờ nó được tải về 699 lượt.


The Physics of Golf

 


Xem trước tài liệu