[Word] Chủ đề 21. Đại cương sóng cơ, phương trình sóng

Thầy Hùng vật lý Upload ngày 05/08/2019 08:51

File Chủ đề 21. Đại cương sóng cơ, phương trình sóng Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Thầy Hùng vật lý liên quan đến Đại cương sóng cơ, phương trình sóng, Đại cương sóng cơ, phương trình sóng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 05/08/2019 và cho đến giờ nó được tải về 806 lượt.


Chủ đề 21. Đại cương sóng cơ, phương trình sóng
chu-de-21-Dai-cuong-song-co-phuong-trinh-song-1.thuvienvatly.com.dc1f3.doc

 


Xem trước tài liệu Đại cương sóng cơ, phương trình sóng