[] Sóng dừng phân dạng chi tiết Lý thuyết và Bài tập

Trần Tuệ Gia Upload ngày 22/03/2020 07:45

File Sóng dừng phân dạng chi tiết Lý thuyết và Bài tập thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của Trần Tuệ Gia liên quan đến Sóng dừng, Sóng dừng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/03/2020 và cho đến giờ nó được tải về 520 lượt.


Sóng dừng phân dạng chi tiết Lý thuyết và Bài tập

 Sóng dừng phân dạng chi tiết Lý thuyết và Bài tập


Xem trước tài liệu Sóng dừng