[] Hệ thức độc lập thời gian và Mối quan hệ x,v, a trong Dao động điều hòa

Trần Tuệ Gia Upload ngày 16/08/2020 15:29

File Hệ thức độc lập thời gian và Mối quan hệ x,v, a trong Dao động điều hòa thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Trần Tuệ Gia liên quan đến Dao động điều hòa, Dao động điều hòa.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/08/2020 và cho đến giờ nó được tải về 216 lượt.


Hệ thức độc lập thời gian và Mối quan hệ x,v, a trong Dao động điều hòa

Hệ thức độc lập thời gian và Mối quan hệ x,v, a trong Dao động điều hòa 


Xem trước tài liệu Dao động điều hòa