[PDF] New variables for the Einstein theory of gravitation

L. D. FADDEEV Upload ngày 05/11/2009 09:31

File New variables for the Einstein theory of gravitation PDF thuộc chuyên mục Các bài báo tiếng nước ngoài của L. D. FADDEEV liên quan đến , New variables for the Einstein theory of gravitation.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 05/11/2009 và cho đến giờ nó được tải về 688 lượt.


New variables for the Einstein theory of gravitation


Xem trước tài liệu New variables for the Einstein theory of gravitation