[PDF] Introduction to Classcical Mechanics - Chapter 3

west Upload ngày 12/05/2010 16:20

File Introduction to Classcical Mechanics - Chapter 3 PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của west liên quan đến Introduction to Classcical Mechanics - Chapter 3, Introduction to Classcical Mechanics - Chapter 3.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/05/2010 và cho đến giờ nó được tải về 244 lượt.


Introduction to Classcical Mechanics - Chapter 3
ch3.pdf

introduction to classical mechanics, with problems and solutions
David Morin


Xem trước tài liệu Introduction to Classcical Mechanics - Chapter 3