[Word] NHUNG CHUYEN LA

le minh tuan Upload ngày 22/04/2007 21:27

File NHUNG CHUYEN LA Word thuộc chuyên mục của le minh tuan liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/04/2007 và cho đến giờ nó được tải về 500 lượt.


NHUNG CHUYEN LA
nhung chuyenkyla.doc

                                                                                                 

& Lôøi giaûi cho söï bí aån cuûa chong choùng quay.

 

                 Vaøo nhöõngnaêm 70 cuûa theá kyû tröôùc, söï quay bí aån cuûa chong choùng ñaõ laø caùc côù ñeå nhieàu ngöôøi nghó raèng cô theå chuùng ta coù nhöõng tính chaát siêu tôùi nhieân naøo ñoù.

   Vaäy thöïc ra ñieàu naøy laø theá naøo?

Baïn haõy thöû tieán haønh moät thöïc nghieämnhoû naøy xem nhöõng gì maø söï ñoàn ñaïi coù ñuùng laø söï thaät. Laáy moät tôø giaáy moûng hình chö õnhaät gaáp ñoâi laïi theo chieàu ngang, roài tieáp theo chieàu doïc ñeå tìm troïng taâm cuûa giaáy.

Ñaët troïng cuûa maùy leân moät caùi kim, maûnh giaáy seõ töï giöõ thaêng baèng. Chæ caàn hôi thôû nheï laø maûnh giaáy baét ñaøu quay treân muõi kim ñoù.

 Ñeán nay thì troø  chôi vaãn chöa coù gì laø bí aån caû. Nhöng baïn haõy ñöa tay laïi   gaàn maø xem, baïn seõ ñöôïc chöùng kieám moät ñieàu raát laïlaø tôø giaáy baét ñaàu quay. Ban ñaàu quay chaäm sau quay ngaøy caøng nhanh.

 

Khi baïn döøng tay laïi, ñöa ra xa, ngay laäp töùc tôøi giaáy cuõng ngöøng quay.

 Aån sau ñieàu bí aån naøy laø gì? Neáu khoâng coù söï tham gia cuûa caùc nhaø khoa hoïc thì e raèng cho ñeán nay ngöôøi ta vaãn tin vaøo nhöõng tín ñoà cuûa hoïc thuyeátthaàn bí ñaõ döïng leân.

   Thöïc chaát nguyeân nhaân cuûa hieän töôïng raát ñôn giaûn vaø hoaøn mang tính töï nhieân: khoâng khí ôû döôùi nöôùc ñöôïc baøn tay ñôùt noùng seõ boác leân cao, eùp vaøo tôø giaáy laøm cho giaáy quay theo moät chieàu nhaát ñònh, töø coå tay doïc theo baøn tay tôùi caùc ngoïn tay.

Ñieàu naøy xuaát phaùt töø söï khaùc nhau veà nhieät ñoä giöõa caùc phaàn treân moät baøn tay. Caùc ngoïn tay, baét ñaàu töø ñænh ngoùnbao giôø cuõng laïnh hôn loøng baøn tay, do ñoù long baøn tay hình thaønh moät luoàng khoâng khí hôn boác leân, eùp vaøo tôø giaáy khieán tôø giaáy quay töø coå tay ñaàu tieân roài môùi doïc theo baøn tay tôùi caù ngon tay. Quaû thaät, chaún coù gì laø bí aån döôùi aùnh saùng cuûa khoa hoïc.

    

 

 

 

 

& VUÕ TRUÏ BAO LA QUA OÁNG KÍNH NHÌN NOÅI

 

    Vuõ truï bao la roäng lôùn aån chöùa trong mình bao nhieu ñieàu kyø  dieäu caàn khaùm phaù. Theá nhöõng öôùc mô naøy nhieàu khi raát khoù ñöôïc thöïc thöïc hieän, bôûi vieäc phaùthieän ra caùc tieåu haønh tinh trong vuõ truï tröôùc khi coù oáng kính nhìn noåi vaãn coøn laø moät may ruûi. Vaäy ñieàu gì ñaõ xaûy ra khi coù söï can thieäp cuûa oáng kính nhìn noåi?

   Haõy thöû hình dung. Neáu chuùng ta höôùng oáng ngaém nhìn hnhf noåi leân maët traêng hoaëc baát kyø moät thien theå naøo thì ñieàu hieån nhieân laø khoâng moät hình noåi naøo xuaát hieän, vì khoaûng caùch giöõa caùc thieân theå ñeàu quaù ôùn ngay ñoái vôùi caû oáng ngaém nhìn noåi. Keå caû khi ngöôøi ta cheá taïo ra moät duïng cuï khaùc ño maø khoang caùch giöõa caùoáng laø haøng chuïc hay haøng traêm km ñi nöõa thì vieäc quan saùt caùc haønh tinh xa chuùng ta haøng chuïc trieäu km cuõng khoâng coù hieäu öùng gì.

        Moïi vieäc chæ thöïc söï ñöôïc caûi thieän khi nhôø ñeán phöông phaùp chuïp aûnh noåi. Phöông phaùp naøy ñöôïc thöïc hieän nhö sau: ví duï ngaøy hoâm naøy chuïp moät haønh tinhnaøo ñoù, ñeán ngaøy mai laïi tieán haøn chuïp ñuùng haønh tinh ñoù them moä laàn nöõa, caû hai böùc aûnh ñeàu ñöôïc chuïp cuøng noät ñieåm treân traùi ñaát nhöõng laø hai ñieåm khaùc nhau cuûa heä maët trôøi. Vì chæ sau moät ngaøy ñeâm traùi ñaát ñaõ kòp di chuyeån 3trieâu km treân quyõ ñaïo cuûa noù. Taát nhieân caû hai böùc aûnh khoâng hoaøn toaøn gioáng nhau. Neáu ñöa caùc aûnh ñoù trong oáng hình noåi baïn seõ thaáy chuùng khoâng coøn laø aûnh pgaúng nöõa maø laø aûnh noåi.

   Nhìn hình aûnh moät ngöôøi  khoång loà coù caùi ñaøu to ñeán möùc khoaûng caùch giöõa hai maét ño baèng haøng tieäu km thì chaéc chaén baïn seõ giat mình  veà keát quaû cuûa pheùp chuïp aûnh noåi, caùc thieân theå ñem laïi.

Töø vieäc phaùt hieän nhöõng haønh tinh döïa treân söï may maén, giôø ñay chæ caàn duøng oáng kính noåi so saùnh hai böùc aûnh chuïp cuøng moät phaàn baàu trôøi taïi nhöõng thôøi ñieåm khaùc nhau laø döôïc. Kính nhìn noåi seõ coù taùc duïng laøm noåi leân hình aûnh cuûa tieåu haønh tinh vaø taùch chuùng ra khoûi maøn aûnh.

     Ñaëc bieät döôùi söï giuùp ñôõ cuõa kính nhìn noåi ngöôøi ta coù theå phaùt hieän ñöôïc söï khaùc nhau veà vò trí caùc ñieåm trong vuõ truï vaø hôn theá nöõa laø söï khaùc bieät trong ñoä choùi cuûa chuùng. Ñaây laø phaàn lôïi lôùn cho caùc nhaø khoa hoïc trong vieäc tìm ra caùc ngoâi sao bieán ñoåi nhöõng ngoâi sao thay ñoåi trong tuaàn hoaøn ñoä saùng cuûa mình.

 

 

     

 

 

 

 


Xem trước tài liệu